Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: februari 2020

ALGEMEEN

Deze website, ‘mirjamschneijderberg.nl’ (de ‘website’) en daarmee samenhangende websites (de ‘websites’) zijn eigendom van en worden beheerd door Mirjam Schneijderberg, ‘mirjamschneijderberg.nl’ (‘Bedrijf’, ‘wij’ of ‘ons’). Door de website te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en om de website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid volgens de Europese Privacywet – Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en eventuele aanvullende bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke delen van de website of op producten en diensten die beschikbaar zijn via de website of van het Bedrijf. Toegang tot de website, op welke manier dan ook, al dan niet geautomatiseerd, betekent dat je van de website gebruikmaakt en dat je instemt met deze Algemene Voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of om van tijd tot tijd nieuwe voorwaarden aan het gebruik van de website op te leggen. In dat geval zullen we de herziene Algemene Voorwaarden op deze website plaatsen. Door de website te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben geplaatst, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden, zoals gewijzigd.

16 JAAR OF OUDER

Je mag alleen jouw gegevens op welke manier dan ook achterlaten op mijn site als je 16 jaar of ouder bent. Je bent namelijk extra goed beschermd als je dat niet ben. Ik kan niet zien of dit voor jou geldt, dus als je je inschrijft, deelneemt of op een andere manier gegevens achterlaat, verklaar je daarmee dat jouw leeftijd niet onder de 16 ligt.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze Beperkte Licentie aan jou. Deze website en alle materialen die beschikbaar zijn op de website zijn het eigendom van ons en/of onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je mag de website of het beschikbare materiaal op de website niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op onze rechten of die niet door ons is geautoriseerd. Meer specifiek, tenzij expliciet toegestaan ​​in deze Algemene Voorwaarden of door de eigenaar van het materiaal, mag u op geen enkel materiaal van de website wijzigingen aanbrengen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden, vertalen, verkopen, afgeleide werken maken, exploiteren of distribueren op welke manier of medium (ook per e-mail of andere elektronische middelen) dan ook. U mag echter van tijd tot tijd een kopie van afzonderlijke pagina’s van de website downloaden en/of afdrukken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen intact houdt.

Jouw licentie aan ons. Door het plaatsen of verzenden van materiaal (inclusief, zonder beperking, opmerkingen, blogberichten, foto’s en video’s) naar ons via de website, vertegenwoordig je: (1) dat je de eigenaar van het materiaal bent, of jouw post of inzending doet met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het materiaal; en (2) dat je dertien jaar of ouder bent. Wanneer je materialen indient of plaatst, verleen je ons en iedereen die door ons is geautoriseerd een royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde licentie om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, verzenden, verkopen, exploiteren, afgeleide werken te creëren, te distribueren en/of publiekelijk uit te voeren of weer te geven van dergelijk materiaal, geheel of gedeeltelijk, op elke manier of medium, nu bekend of hierna ontwikkeld, voor welk doel dan ook. De voorgaande toekenning omvat het recht om eigendomsrechten te exploiteren bij dergelijke plaatsing of indiening, waaronder, maar niet beperkt tot, rechten onder het auteursrecht, handelsmerk, servicemerk of patentwetten onder enig relevant rechtsgebied.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle bijdragen die je oorspronkelijk voor ons hebt gecreëerd, worden beschouwd als een ‘werk gemaakt in dienst’ wanneer de uitgevoerde werkzaamheden binnen de werkingssfeer vallen van de definitie van een werk dat in dienst is gemaakt in de Nederlandse auteursrechtwet. Als zodanig behoren de auteursrechten in die werken toe aan Bedrijf vanaf hun oprichting. Bedrijf zal dus als de auteur en exclusieve eigenaar ervan worden beschouwd en zal het recht hebben om alle resultaten en opbrengsten in alle media, nu bekend of hierna bedacht, in het universum, voor altijd, in alle talen, te gebruiken zoals het Bedrijf bepaalt. In het geval dat een van de resultaten en de opbrengsten van uw inzendingen hieronder niet worden beschouwd als een ‘werk in dienst’ in de Nederlandse Auteursrechtenwet, draag ​​je hierbij, zonder extra vergoeding, onherroepelijk alle eigendomsrechten toe aan Bedrijf. Rechten, inclusief maar niet beperkt tot, alle auteursrechten en handelsmerken in het universum, voor altijd, in elk medium, hetzij nu bekend of later bedacht, tot dergelijk materiaal en alle rechten, titels en belangen in en tot alle dergelijke eigendomsrechten in elk medium, of nu bekend of hierna bedacht, in het hele universum, in eeuwigheid. Alle geposte materialen die reproducties zijn van eerdere werken van jou zullen door ons in eigendom worden gehouden.

Je erkent dat Bedrijf het recht heeft, maar niet de verplichting om eventuele aanbiedingen of bijdragen van welke aard dan ook te gebruiken en weer te geven en dat Bedrijf ervoor kan kiezen om het gebruik en de weergave van dergelijke materialen (of een deel daarvan) op elk moment en om welke reden dan ook te staken.

Beperkingen bij ‘Linken’ en ‘Insluiten’. Je mag een hyperlink naar de website maken zolang de link door ons of door de website geen sponsoring van jouw website vermeldt of impliceert. Je mag echter niet, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke inhoud van de website dan ook insluiten of ‘inline linken’, of een van onze materialen, inhoud of intellectuele eigendom opnemen in een andere website of andere service.

DISCLAIMERS

Op de hele website kunnen we links en verwijzingen bieden naar internetsites die door derden worden onderhouden. Onze koppeling naar dergelijke sites van derden houdt geen goedkeuring of sponsoring van dergelijke sites in, of van de informatie, producten of diensten die op of via de sites worden aangeboden. Bovendien hebben noch wij, noch gelieerde bedrijven in enig opzicht controle of beheer over enige informatie, producten of diensten die derden op of via de website of op websites die aan ons gelinkt zijn, aanbieden.

Indien van toepassing zijn alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die door derde partijen, inclusief informatieverstrekkers, wordt uitgedrukt of beschikbaar gesteld, die van de respectievelijke auteurs of distributeurs, en niet van het Bedrijf. Noch het Bedrijf, noch enige externe leverancier van informatie garandeert de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige inhoud. Bovendien onderschrijft het bedrijf noch de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van meningen, adviezen of verklaringen die op een van de websites zijn gedaan door iemand anders dan een gemachtigde vertegenwoordiger van het Bedrijf, terwijl hij in zijn/haar officiële hoedanigheid handelt.

DE INFORMATIE, PRODUCTEN EN DIENSTEN AANGEBODEN OP OF VIA DE WEBSITE EN DOOR BEDRIJF EN ALLE WEBSITES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WE ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE WEBSITEOF ENIGE VAN HAAR FUNCTIES ZONDER ONDERBREKING ZULLEN ZIJN OF FOUTLOOS ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT ELK DEEL VAN DEZE SITE, INCLUSIEF BULLETINRUIMTEN OF DE SERVERS DIE HET BESCHIKBAAR MAKEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITEOF MATERIALEN OP DEZE WEBSITE OF OP WEBSITES VAN DERDEN, OP HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

Je stemt er ten alle tijde mee in het bedrijf, haar gelieerde ondernemingen, hun opvolgers, overnemers, rechtverkrijgenden en licentiehouders en hun respectievelijke moeder- en dochterondernemingen, agenten, medewerkers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders en werknemers van elk, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, oorzaken van actie, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit of verband houden met jouw schending van enige verplichting, garantie, vertegenwoordiging of convenant zoals hierin uiteengezet.

Verdien Disclaimer:

Niets op onze website is een belofte of garantie voor inkomsten of winst. We kunnen je succes, inkomensniveau of vermogen om inkomsten te genereren niet garanderen. Alle uitspraken over de toekomst die op onze sites of in onze promoties worden geschetst, zijn geen garanties of beloftes van daadwerkelijke prestaties. Door deze website te gebruiken en onze producten te kopen en/of onze Affiliate Partner en/of Licentiehouder te worden, stel je ons vrij van alle aansprakelijkheid, inclusief directe, indirecte of indirecte schade, of claims. Er worden geen garanties gegeven dat je resultaten zult behalen met onze ideeën of modellen die op deze website of op een van onze andere sites worden gepresenteerd. 

Persoonlijke emotionele, mentale en/of spirituele ontwikkeling Disclaimer:

Niets op onze sites is een belofte of garantie voor persoonlijke emotionele, mentale en/of spirituele groei. We kunnen je succes of vermogen om emotioneel, mentaal en/of spiritueel te groeien niet garanderen, omdat je dit in dit opzicht volledig afhankelijk zou zijn van je eigen inspanningen en intenties, en daar hebben we geen controle over. We bieden tools en technieken die zijn uitgeprobeerd en succesvol zijn geïmplementeerd. Ook bieden we hierbij ondersteuning. Alle uitspraken over de toekomst die op onze sites of in onze promoties worden geschetst, zijn geen garanties of beloftes van daadwerkelijke prestaties. Door deze website te gebruiken en onze producten te kopen en/of onze Affiliate Partner en / of Licentiehouder te worden, stel je ons vrij van alle aansprakelijkheid, inclusief directe, indirecte of indirecte schade, of claims. Er worden geen garanties gegeven dat u resultaten zult behalen met onze ideeën of modellen die op deze website of op een van onze andere sites worden gepresenteerd. 

ONLINE HANDEL

Bepaalde gedeelten van de website kunnen jou toestaan ​​om verschillende soorten producten en diensten online aan te schaffen die door derden worden geleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of enig ander aspect van deze producten en diensten. Als je een aankoop doet bij een handelaar op de website of op een website waarnaar door de website wordt gelinkt, kan de informatie die is verkregen tijdens jouw bezoek aan de online winkel of website van die handelaar, en de informatie die je geeft als onderdeel van de transactie, zoals betaal- en contactgegevens, zowel door de verkoper als door ons worden verzameld. Wij gaan ervan uit dat de derde partij zich houdt aan de Nederlandse Wet, inclusief de Europese Privacywet – Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze onafhankelijke handelaren. Bovendien kun je, wanneer je producten of diensten op of via de website koopt, onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die specifiek van toepassing zijn op jouw aankoop of gebruik van dergelijke producten of diensten. Voor meer informatie over een verkoper, zijn online winkel, zijn privacybeleid en/of eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen die van toepassing kunnen zijn, bezoek je de website van die verkoper en klik je op de informatiekoppelingen of neem je rechtstreeks contact op met de verkoper. Je stelt ons en onze gelieerde ondernemingen vrij van alle schade die je oploopt en gaat ermee akkoord geen claims tegen ons of hen te doen gelden die voortvloeien uit jouw aankoop of gebruik van producten of diensten die door derden via de website beschikbaar worden gesteld.

Jouw deelname, correspondentie of zakelijke transacties met een derde partij die op of via onze website wordt gevonden, met betrekking tot de betaling en levering van specifieke goederen en diensten, en andere voorwaarden, verklaringen of garanties in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen jou en die derde partij. Je gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies, schade of andere zaken die het gevolg zijn van dergelijke transacties.

Je stemt ermee in om financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aankopen gedaan door jou of iemand die namens jou handelt via de website. Je stemt ermee in om de website te gebruiken en om diensten of producten via de website te kopen voor alleen legitieme, niet-commerciële doeleinden. Je stemt er ook mee in geen aankopen te doen voor speculatieve, valse of frauduleuze doeleinden of om te anticiperen op de vraag naar een bepaald product of een bepaalde dienst. Je stemt ermee in om alleen goederen of diensten te kopen voor jezelf of voor een andere persoon voor wie je wettelijk bent gemachtigd dit te doen. Wanneer je een aankoop doet voor een derde partij die vereist dat je de persoonlijke informatie van derden aan ons of een handelaar verstrekt, verklaar je dat je de uitdrukkelijke toestemming van die derde hebt verkregen om de persoonlijke informatie van die derde partij te verstrekken.

Valuta

Alle verkopen worden gefactureerd in EURO en, zoals vereist door de wet, gefactureerd voor belasting voor alle inwoners van Nederland.

Restitutiebeleid

Jouw aankoop van een product of dienst of ticket voor een evenement kan al dan niet leiden tot enige terugbetaling. Elk specifiek product, dienst, evenement of cursus specificeert zijn eigen restitutiebeleid.

INTERACTIEVE FUNCTIES

Deze website kan verschillende functies bevatten, zoals bulletinboards, weblogs, chatrooms en e-mailservices, die ons feedback en real-time interactie tussen gebruikers en andere functies bieden waarmee gebruikers met anderen kunnen communiceren. Verantwoordelijkheid voor wat wordt gepost op prikborden, weblogs, chatrooms en andere openbare plaatsen op de site, of verzonden via e-mailservices op de site, ligt bij elke gebruiker – je bent zelf verantwoordelijk voor het materiaal dat je plaatst of verstuurt. We hebben geen controle over de berichten, informatie of bestanden die jij of anderen via de website kunnen verstrekken. Het is een voorwaarde voor jouw gebruik van de website dat je het volgende niet doet:

 1. Een andere gebruiker beletten of beperken om de website te gebruiken en ervan te genieten.
 2. De site gebruiken om je voor te doen als een andere persoon of entiteit, of om jouw relatie met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen.
 3. Tussenbeide komen met of verstoren van servers of netwerken die worden gebruikt om de website of de functies ervan aan te bieden, of de vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van de netwerken die we gebruiken om de website aan te bieden, negeren.
 4. Gebruik van de website om anderen aan te sporen of aan te moedigen om illegale activiteiten te ondernemen of letsel of materiële schade aan een persoon te veroorzaken.
 5. Ongeoorloofde toegang tot de website verkrijgen, of tot een account, computersysteem of netwerk verbonden met deze website, door middel van hacking, wachtwoordmining, phising of andere ongeoorloofde middelen.
 6. Materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gemaakt via deze website.
 7. Gebruik van de website om onwettige, dreigende, beledigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, vulgaire, pornografische, profane of onfatsoenlijke informatie van welke aard dan ook te plaatsen of te verzenden, inclusief maar niet beperkt tot transmissies die gedragingen vormen of aanmoedigen die een strafbaar feit zouden vormen, aanleiding zouden geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins lokale, nationale, of internationale wetgeving schenden.
 8. Gebruik van de website om informatie, software of ander materiaal te plaatsen of te verzenden dat de rechten van anderen schendt of overtreedt, inclusief materiaal dat inbreuk maakt op de privacy- of publiciteitsrechten of dat wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten of afgeleide producten, zonder eerst toestemming te vragen aan de eigenaar of rechthebbende.
 9. Gebruik van de website om informatie, software of ander materiaal dat een virus of ander schadelijk onderdeel bevat, te plaatsen of verzenden.
 10. Gebruik van de website om informatie, software of ander materiaal voor commerciële doeleinden of advertenties te plaatsen, te verzenden of op enigerlei wijze te gebruiken.
 11. Gebruik van de website om te adverteren of vragen te stellen aan iemand om producten of diensten te kopen of te verkopen, of om enige vorm van schenking te doen, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 12. Het verzamelen voor marketingdoeleinden van e-mailadressen of andere persoonlijke informatie die is gepost door andere gebruikers van de website.

Het bedrijf kan op de websites berichtenborden, chats en andere openbare forums hosten. Elke gebruiker die zich niet aan de bepalingen en voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden houdt, kan in de toekomst worden verwijderd en toegang tot de prikborden, chats of andere publieke fora worden ontzegd. Het bedrijf of de door hen aangewezen agenten kunnen door gebruikers gemaakte inhoud op elk gewenst moment en om welke reden dan ook verwijderen of wijzigen. Prikborden, chats en andere openbare fora zijn bedoeld als discussieforum voor gebruikers en abonnees. Informatie en inhoud die op deze publieke forums wordt geplaatst, kan worden verstrekt door personeel van het bedrijf, externe medewerkers van het bedrijf of door gebruikers die geen banden hebben met het bedrijf, van wie sommigen anonieme gebruikersnamen kunnen gebruiken. Het bedrijf wijst nadrukkelijk alle verantwoordelijkheid en goedkeuring van de hand en geeft geen verklaring over de geldigheid van enige mening, advies, informatie of verklaring die in deze forums door derde partijen is gemaakt of weergegeven, noch zijn wij verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in dergelijke berichten of voor hyperlinks ingebed in berichten. In geen geval zijn wij, onze gelieerde ondernemingen, leveranciers of agenten aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op informatie verkregen via deze forums. De meningen die in deze forums worden uitgedrukt, zijn uitsluitend de meningen van de deelnemers en weerspiegelen niet de mening van het bedrijf of een van zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.

Het bedrijf heeft geen enkele verplichting om de inhoud of berichten op de prikborden, chatrooms of andere publieke fora op de websites te controleren. Je erkent echter en gaat ermee akkoord dat wij het absolute recht hebben om dit naar eigen goeddunken te controleren. Bovendien behouden wij ons het recht voor om berichten of inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te weigeren om deze te plaatsen of te verwijderen om welke reden dan ook en om dergelijke materialen en de omstandigheden rond hun overdracht aan een derde partij openbaar te maken om te voldoen aan elke toepasselijke wet, regelgeving, juridische procedure of overheidsverzoek en om onszelf, onze klanten, sponsors, gebruikers en bezoekers te beschermen.

REGISTRATIE

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, kunnen we je vragen om bepaalde demografische informatie te verstrekken, waaronder jouw geslacht, geboortejaar, postcode en land. Als je er daarnaast voor kiest om je aan te melden voor een bepaald kenmerk van de website, zoals chatrooms, weblogs of bulletinboards, word je mogelijk ook gevraagd om je te registreren op het verstrekte formulier met persoonlijk identificeerbare informatie zoals jouw naam en e-mailadres. Je stemt ermee in om juiste, correcte, actuele en volledige informatie over jezelf te verstrekken, zoals gevraagd door het registratieformulier van de website. Als we goede gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, hebben we het recht om jouw account op te schorten of te beëindigen en alle huidige of toekomstig gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren. Ons gebruik van persoonlijk informatie die je ons verstrekt als onderdeel van het registratieproces, wordt beheerst door de voorwaarden van ons Privacybeleid zoals in de Privacyverklaring op de website toegelicht. We houden ons daarbij aan de Nederlandse Wet inclusief de Europese Privacywet – Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

WACHTWOORDEN

Om bepaalde functies van de website te gebruiken, heb je een gebruikersnaam en/of wachtwoord nodig, die je zult ontvangen via het registratieproces van de website of het aankoopproces van het product. Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en bent verantwoordelijk voor alle activiteiten (door jou of door anderen) die plaatsvinden onder jouw wachtwoord of account. Je stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van jouw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging en om ervoor te zorgen dat je aan het einde van elke sessie jouw account verlaat. We kunnen en zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit jouw verzuim om jouw wachtwoord of accountinformatie te beschermen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK. DE WEBSITE, INCLUSIEF HAAR MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF MATERIALEN, PRODUCTEN OF SERVICES VAN DERDEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VERKREGEN VIA DE SITE, ZELFS NIET ALS WE VOORAF OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN GEWEZEN. U STEMT ERMEE IN DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN EEN GEBRUIKER. ALS U ONTEVREDEN BENT MET DE WEBSITE, OM HET EVEN WELKE MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN OP DE SITE, OF MET ENIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE SITE, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE PRODUCTEN, DIENSTEN EN/OF MATERIALEN TE STOPPEN.

DEZE SITE IS CONTINUE ONDER ONTWIKKELING EN HET BEDRIJF MAAKT GEEN ENKELE GARANTIE, IMPLICIET OF EXPLICIET, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF PASSENDHEID VOOR WELK DOEL DAN OOK.

De deelnemer erkent en stemt ermee in dat er geen enkele verklaring is afgelegd door het Bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen waaraan rechten kunnen worden ontleend wat betreft de toekomstige inkomsten, uitgaven, verkoopvolume of potentiële winstgevendheid die kunnen worden afgeleid uit het gebruik van deelname aan producten of programma’s van het Bedrijf.

BEËINDIGING

We kunnen jouw recht om de website of enig deel van de website te gebruiken op elk moment en zonder kennisgeving annuleren of beëindigen. In het geval van annulering of beëindiging, ben je niet langer geautoriseerd om toegang te krijgen tot het deel van de website waarop deze annulering of beëindiging van toepassing is. De beperkingen die je worden opgelegd met betrekking tot materiaal dat is gedownload van de website en de disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze Algemene Voorwaarden worden uiteengezet, blijven bestaan.

AL HET ANDERE

De Nederlandse auteursrechtwet biedt verhaal aan auteursrechthebbenden die menen dat materiaal dat op internet verschijnt inbreuk maakt op hun rechten onder de Nederlandse auteursrechtwetgeving. Als je te goeder trouw gelooft dat door Bedrijf gehost materiaal inbreuk maakt op jouw auteursrecht, kun jij of jouw vertegenwoordiger een kennisgeving aan het Bedrijf sturen met het verzoek om het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. Elke kennisgeving door een eigenaar van het auteursrecht of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden, die niet voldoet aan de vereisten van de Auteurswet, zal niet worden beschouwd als een voldoende kennisgeving. Als u te goeder trouw meent dat een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht ten onrechte tegen jou is ingediend, staat de Nederlandse auteursrechtwet je toe om een ​​tegenvordering aan het Bedrijf te sturen. Alle kennisgevingen en tegenkennisgevingen moeten voldoen aan de dan geldende wettelijke vereisten opgelegd door de Auteurswet; zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2015-07-01 voor details. Kennisgeving van claims van auteursrechtschending of tegenkennisgevingen kan worden ingediend via: mirjam@mirjamschneijderberg.com

Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend voor en komt ten goede aan het Bedrijf en onze respectieve rechtverkrijgenden, opvolgers, erfgenamen en wettelijke vertegenwoordigers. Noch deze Algemene Voorwaarden noch enige rechten hieronder mogen worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijf. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen alle rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden door het Bedrijf vrij worden overgedragen aan een gelieerde entiteit of een van haar 100% dochterondernemingen.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en elk geschil zal onderworpen zijn aan bindende arbitrage in Nederland. Als enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan zal die bepaling als scheidbaar van deze overeenkomst worden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Auteursrechtelijk beschermd door Mirjam Schneijderberg. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze website of producten en diensten die daarin zijn opgenomen, mogen worden gekopieerd of veranderd in eender welk formaat, verkocht of op een andere manier worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mirjam Schneijderberg.